Portada

Tres imprescindibles: Sodevila, Vicens Vives i Vilar

ABADIA DE MONTSERRAT
02 / 2015
9788498837292
CATALÁN
(CAT).TEXTOS I ESTUDIS CULTURA CATALANA
Historia

Sinopsis

Aquest llibre pretén oferir una visió minuciosa i comparada de l'obra d'aquests tres grans historiadors i pensadors cabdals per a la cultura catalana contemporánia. Per qué escollim aquests tres noms i no d'altres del seu mateix segle D'entrada, perqué desperten una rara unanimitat entre els especialistes que no es produeix en d'altres casos, cosa que ens indica la seva importáncia. No en va, encarnen tres moments cabdals de l'evolució de la historiografia catalana del segle XX i constitueixen, per tant, els pilars básics de la tradició contemporánia. A partir de tots tres és possible bastir un cánon historiográfic. La utilitat d'un cánon, també en l'ámbit de la história, és una obvietat que gairebé no admet discussió. Cal recordar que totes les cultures desenvolupades el tenen Per més subjectiu que sigui, un cánon encara pot complir, ara i ací, una funció social orientadora especialment adreÇada a l'ensenyament, als mass média i al públic no especialitzat.

PVP
16,00