Portada

(CAT).(13).QUAD.LLETRAMOLA 2

[Libro de texto]
CADI
05 / 2013
Educación Infantil (3, 4, 5 años)
Materiales complementarios textos
INFANTIL, EDUCACIÓN
9788447471607
CATALÁN
(CAT).ED.INFANTIL QUADERNS (3-5 ANYS)

Sinopsis

Lletramola és un projecte didáctic per a l'Educació Infantil. Consta de set quaderns i l'objectiu és iniciar els alumnes en el procés gradual d'aprenentatge de la lectoescriptura i guiar-ne la progressió. Tres personatges, la fada Lila, la bruixa Brufina i el mag Benet, s'encarreguen de presentar, per mitjá del llenguatge narratiu, cadascun dels fonemes i lletres que es treballen en els quaderns. El tractament de cada fonema s'inicia amb el reconeixement del so i la seua representació gráfica en minúscula i majúscula, per afavorir-ne la discriminació auditiva i visual. El métode didáctic utilitzat presenta una seqüenciació progressiva dels continguts: es passa del fonema a la lletra, de la lletra a les síl·labes, i d'aquestes a les paraules, les frases i als diversos textos (poemes, endevinalles, embarbussaments, etc.). D'altra banda, sempre que s'introdueix una nova lletra, se'n repassen les estudiades fins aleshores. D'aquesta manera, els alumnes relacionen els nous continguts amb els ja apresos. A cada fitxa es proposen, a més de les activitats individuals, unes activitats prévies que pretenen ajudar els alumnes a comprendre i realitzar adequadament la tasca que se'ls demana i a iniciar-se en el coneixement de les primeres nocions gramaticals (génere, nombre, etc.). Al final de cada quadern hi ha una fitxa d'avaluació dels conceptes treballats. INTRODUCCIO QUADERN 2 En el quadern 2 es treballen les consonants m, p, l i n a partir de les históries protagonitzades per la bruixa Brufina i la fada Lila. En aquest quadern s'avanÇa en l'ús d'unitats lingüístiques superiors (síl·labes) amb la realització d'activitats com ara completar paraules no tan sols amb una lletra, sinó amb una síl·laba. Respecte a les grafies, a més de la lletra sola, s'incorporen les síl·labes formades amb cada una de les consonants que es van introduint. També s'introdueix la lletra lligada tant en la presentació dels textos com a l'hora d'escriure. Hi trobem contes, embarbussaments, poemes i endevinalles. Cada un d'aquests textos está pensat específicament per a la lletra que s'está treballant en aquell moment. També es plantegen activitats més lúdiques com sopes de lletres i mots encreuats. A partir d'aquest quadern s'inclou un full de retallables (fotografies) que seran necessaris per al treball d'algunes fitxes. Al final del quadern hi ha una fitxa d'avaluació de tot alló que s'ha treballat (discriminació visual, escriptura de síl·labes, lectura i escriptura de paraules, etc.), utilitzant únicament les lletres que els alumnes ja coneixen.

PVP
7,50